Father Léon de Foere Chair

Purpose of ‘Father Léon de Foere Chair’

The purpose of this chair is to promote academic education and research at KU Leuven in connection with the preservation and advancement of the religious and spiritual heritage of the intellectual legacy of the non-profit Sisters of Our Lady of Seven Sorrows (Zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën) Ruiselede, with special attention paid to poverty and society, the future of religious communal living, and apostolic works.

Particular attention will also be paid here to the social doctrine of the Roman Catholic Church and to the Christian care for those requiring care and employees in the apostolic works. Because of the natural bond between the non-profit Sisters of Our Lady of Seven Sorrows Ruiselede and the Bruges diocese, a form of collaboration can be sought with the educational and training institute of the Bruges diocese.

Holder of the ‘Father Léon de Foere Chair’

The holder of this chair is Prof. dr. Wim Vandewiele. The chair will start as of 1 October 2018, for an unlimited period. More information on this chair is available on the website of the Leuven Universiteitsfonds – KU Leuven.

Who was Father Léon de Foere?

Léon de Foere (1787-1851) was first of all a priest of the bishop of Bruges who dedicated himself to working for the poor of his time. He founded the Congregation of Sisters of Our Lady of the Ascension in Bruges in 1816 to give girls from the poorer classes an education. In these schools of this Congregation, girls received free education so they could learn a trade.

From 1819 on De Foere was also closely involved in the support of the municipal school for orphans in Bruges, ‘De arme Maegdekens’. He was also one of the major advocates of Belgian independence in both during the French and the Dutch periods. He explained his views concerning this independence in Spectateur belge, a newspaper that he founded in 1815.

He was also a major promotor of the Flemish language. With Belgian independence in 1830, De Foere sat in the National Congress as the representative for the Bruges district. He was part of the delegation that offered the Belgian throne to Leopold of Saxe-Coburg in 1831. In 1831 he was elected to be the representative for the Tielt district, a position he held until 1848. As a politician, he worked on behalf of the commercial interests of Flemish industry. As a priest, he was the director of the institute of English ladies in Bruges for many years.


Nederlands

Doelstelling ‘Leerstoel Priester Léon de Foere’

Het doel van deze leerstoel is het realiseren van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan de KU Leuven in verband met het bewaren en bevorderen van de religieuze en spirituele erfenis van het gedachtegoed van de vzw Zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede, met bijzondere aandacht voor armoede en samenleving, de toekomst van het religieuze gemeenschapsleven en de apostolische werken.

Bijzondere aandacht zal hierbij besteed worden aan de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk en aan de christelijke zorg voor zorgvragers en werknemers in de apostolische werken. Door de natuurlijke band tussen de vzw Zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede en het bisdom Brugge kan er gezocht worden naar een vorm van samenwerking (op basis van een samenwerkingsovereenkomst) met het opleidings- en vormingshuis van het bisdom Brugge.

Titularis ‘Leerstoel Priester Léon de Foere’

De titularis van deze leerstoel is prof. dr. Wim Vandewiele. De leerstoel start per 1 oktober 2018, dit voor onbepaalde duur. Meer info over de leerstoel kan u vinden op de website van het Leuvens Universiteitsfonds – KU Leuven.

Ondertekening leerstoelovereenkomst op 4 juni 2018

Wie was Priester Léon de Foere?

Léon de Foere (1787-1851) was op de eerste plaats priester en medewerker van de Brugse bisschop, die zich op een actieve wijze inzette voor de armen van zijn tijd. Om aan arme meisjes de nodige opleiding te geven stichtte hij in 1816 de Congregatie Zusters Onze-Lieve-Vrouwe Hemelvaart te Brugge. In hun school kregen arme meisjes gratis onderricht met de bedoeling een ambacht te leren.

Ook is de Foere vanaf 1819 nauw betrokken bij de ondersteuning van de stedelijke wezenschool ‘De arme Maegdekens’ in Brugge. Hij was ook een van de grote promotoren van de Belgische onafhankelijkheid zowel tijdens de Franse als de Hollandse tijd. Hij zette zijn opvattingen omtrent deze onafhankelijkheid uiteen in de door hem in 1815 gestichte Spectateur belge.

Hij was een grote promotor van de Vlaamse taal. Bij de Belgische onafhankelijkheid in 1830 zetelde de Foere in het Nationaal Congres als afgevaardigde van het district Brugge. Hij maakte deel uit van de delegatie die in 1831 Leopold van Saksen-Coburg in Londen de Belgische troon aanbood. In 1831 werd hij verkozen als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Tielt. Hij bleef volksvertegenwoordiger tot in 1848. Als politicus zette hij zich in voor de commerciële belangen van de Vlaamse industrie. Als priester was hij gedurende lange jaren directeur van het instituut van de Engelse dames in Brugge.

Research, publications & biography